Home
Projecten in uitvoering
Referenties
Bedrijfsruimten-kantoren
Gezondheidszorg
Industrie
Onderwijs
Sport en recreatie
Woningbouw
Service
Onderhoudscontract
Dienstenpakket
CV installaties
Luchtbehandeling
Koeling
Meet & Regeltechniek
Sanitair
Vacatures
Certificaten
Bedrijfspresentatie
Contact
Privacy Policy
Medewerkers
WebApp
Algemene Voorwaarden

Certificaten

 

SBB Erkend leerbedrijf

Certificaat Erkend leerbedrijf

Het bestuur van Kenteq heeft verklaart dat Van Haren Installaties B.V. voldoet aan de kwaliteitscriteria voor leerbedrijven en daarmee het certificaat Erkend leerbedrijf verdient. Het leerbdrijf staat garant voor leermogelijkheden en deskundige begeleiding van leerlingen. In de bijlage bij dit certificaat staan de kwalificaties waarvoor de erkenning geldt. De erkenning is conform de kwaliteitscriteria zoals bedoeld in de Wet Educatie en beroepsonderwijs.

Download certificaat 'Erkend leerbedrijf' (pdf)

Kiwa logo ISO 9001

Certificaat ISO 9001

Kiwa heeft vastgesteld dat het door Van Haren Installaties B.V. gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied:

Het installeren en onderhouden van werktuigkundige installaties.

Download certificaat 'ISO 9001' (pdf)

Kiwa logo VCA

Certificaat VCA

Kiwa heeft vastgesteld dat het door Van Haren Installaties B.V. gehanteerde VGM-beheerssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan de VGM Checklist Aannemers, versie 2008/5.1 voor het toepassingsgebied:

Het installeren en onderhouden van werktuigkundige installaties.

Download certificaat 'VCA' (pdf)

KIWA logo SCIOS

Certificaat SCIOS

Kiwa heeft vastgesteld dat het door Van Haren Installaties B.V. gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan de SCIOS Certificatieregeling voor het kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van onderhoud en inspectie aan technische installaties, versie 2a: 2016-04, Deelregeling voor Stookinstallaties versie 2a: 2016-04:

Periodiek onderhoud (PO), scopes 1, 2, 5
Periodieke inspectie / keuring (PI), scopes 1, 2, 7a

Download certificaat 'SCIOS' (pdf)

InstallQ logo gecertificeerd

Certificaat BRL 6000-AB

Dit certificaat is op basis van BRL 6000-AB d.d. 2016-07-01 en de delen BRL 6000-04,05,06,07,08 ) d.d. 2016-07-01 afgegeven door Kiwa, conform het hiervoor van toepassing zijnde Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de ontwerp- en installatiewerkzaamheden van Van Haren Installaties B.V. voldoen aan de eisen van hoofdstuk 4 en 5 van de BRL, hetgeen inhoudt dat de door Van Haren Installaies B.V. geïnstalleerde installaties voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit zoals op pagina 2 en volgende vermeld.

Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit 2012 overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst (Staatscourant 8987, 2015) en de Woningwet. Het certificaat is opgenomen in het “Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw” op de website van Stichting Bouwkwaliteit: www.bouwkwaliteit.nl

Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting InstallQ.

Download certificaat 'BRL 6000-AB' (pdf)

KIWA logo KOMO Instal

Certificaat BRL 6000-16

Kiwa heeft vastgesteld dat het door Van Haren Installaties B.V. gehanteerde kwaliteitssysteem voldoet aan de certificaatregeling BRL 6000-16, procescertificaat voor ontwerpen, installeren en beheren van installaties.

Bijzonder deel "Onderhoud van gasverbrandingstoestellen < 130 kW"

Download certificaat 'BRL 6000-16' (pdf)

KIWA logo KOMO Instal

Certificaat BRL 6000-21 

Procescertificaat voor het ontwerpen, installeren en beheren van bodem energiesystemen van individuele woningen, woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen.

Deze kwaliteitsverklaring is op basis van BRL 6000-00 d.d. 2013-04-30 inclusief wijzigingsblad d.d. 2013-09-30 en deel BRL 6000-21 d.d. 2014-01-23 inclusief wijzigingsblad d.d. 2014-09-01 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Kiwa verklaart dat: 

Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door Van Haren Installaties B.V. verrichte werkzaamheden aangaande het ontwerpen, installeren en beheren bij voortduring aan de in de beoordelingsrichtlijn gestelde eisen ten aanzien van het proces en het eindresultaat voldoen, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform dit procescertificaat. 

Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het ontwerpen, installeren en beheren voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Voor dit procescertificaat geen controle plaats vindt op de meldings- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat erkende kwaliteitsverklaring, indien de kwaliteitsverklaring is opgenomen in het “Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw” op de websites van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en van Bodem+: www.bodemplus.nl.

Download certificaat 'BRL 6000-21' (pdf

STEK logo

Certificaat STEK

SGS INTRON Certificatie B.V. verleent het STEK-certificaat aan Van Haren Installaties B.V. te Cuijk. (registratienummer 114400)

Het STEK-certificaat wordt verstrekt naar aanleiding van het succesvol doorlopen van de audit, waarbij aantoonbaar door de onderneming conform de STEK-eisen d.d. 1 oktober 2018*) wordt gewerkt voor:

Het verrichten van handelingen met f-gassen aan koelinstallaties, klimaatinstallaties en warmtepompinstallaties conform STEK Module A: Technische eisen f-gassen d.d. 1 oktober 2018

Download certificaat 'STEK module A' (pdf)

*) Uitgegeven door Stichting Emissiepreventie Koudetechniek (STEK).

STEK logo

Certificaat STEK

SGS INTRON Certificatie B.V. verleent het STEK-certificaat aan Van Haren Installaties B.V. te Cuijk. (registratienummer 114400)

Het STEK-certificaat wordt verstrekt naar aanleiding van het succesvol doorlopen van de audit, waarbij aantoonbaar door de onderneming conform de STEK-eisen d.d. 1 oktober 2018*) wordt gewerkt voor:

Het ontwerpen, installeren en onderhouden van niet-grondgebonden warmtepompinstallaties conform STEK Module D: Technische eisen warmtepompinstallaties d.d. 10 juli 2019.

Het certificaat heeft betrekking op de volgende werkzaamheden:

• Ontwerpen en installeren van warmtepompinstallaties van individuele woningen

• Ontwerpen en installeren van warmtepompinstallaties van woongebouwen en utiliteitsgebouwen

Download certificaat 'STEK module D' (pdf)

*) Uitgegeven door Stichting Emissiepreventie Koudetechniek (STEK).

SGS logo

Certificaat SGS

SGS INTRON Certificatie B.V. verklaart dat Van Haren Installaties B.V. voor de volgende werkzaamheden voldoet aan de daarvoor geldende proceseisen van de Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen BRL 100 versie 1.2 d.d. 1 mei 2017 en daardoor gerechtigd is deze werkzaamheden uit te voeren:

Installatie, onderhoud of service, reparatie en buitendienststelling van stationaire koelapparatuur, stationaire klimaatregelingsapparatuur of stationaire warmtepompen waarin gefluoreerde broeikassen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de F-gassenverordening, of gereguleerde stoffen als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Verordening ozonlaag afbrekende stoffen zijn toegepast.

Download certificaat 'SGS' (pdf)

SGS logo  

Certificaat SGS PED

EG-verklaring van goedkeuring van en overeenstemming met het type uitgereikt aan fabrikant Van Haren Installaties B.V. te Cuijk.

Op basis van ontwerpbeoordeling en eindcontrole verklaart SGS INTRON Certificatie dat de fabrikant van het hierna gespecificeerde type drukapparatuur conformiteit heeft aangetoond met de essentiële veiligheidseisen overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen in de Richtlijn Drukapparatuur, alsmede overeenkomst van de gerealiseerde installatie met het type

Richtlijn: Richtlijn Drukapparatuur 97/23/EG
Omschrijving van het type drukapparatuur/samenstel:
Ruimtekoelinstallatie met R-410A als koudemiddel dossiernummer FG-0488-22013-21


Download certificaat 'SGS PED' (pdf)